Nicolaas Grijp Rederijkerspost 1999

REDERIJKERSPOST

  Rederijkerspost || eerdere programma's

1Contactblad van de Rederijkerskamer Nicolaas Grijp, Opgericht 1862 te Grijpskerk, Oktober 1999

Bestuur:
Jaap Fijma Voorzitter
John Engberts Secretaris
Miriam Werners Penningmeester
Oege Lesman Commissie Techniek
Greetje Meindertsma Coördinatie jeugdzaken
Greetje Bosma Lid
 

Het secretariaat is gevestigd: De Klief 11, 9843 CJ Grijpskerk


| Terugblik | Stand van zaken | Concours | Hallo Jeugd | Uitnodigingen | GCA |
| Workshops | Millennium | Rederijkersavond | Donaties-Contributies |

Laatste nieuws

30 oktober aanstaande 's avonds om 20.00 uur
in De Burcht in Grijpskerk
Optreden van Thalia met "de kinderen van Aert"
en Nicolaas Grijp met de eenakter "Moord in de kleedkamer".VRIENDEN REDERIJKERS, LEDEN EN DONATEURS NICOLAAS GRIJP

Alweer royaal na de vakanties leek het ons weer hoog tijd voor het uitbrengen van een Rederijkerspost. Ons onregelmatig verschijnend informatief periodiek.

TERUGBLIK

Tijdens de jaarvergadering van 3 juni jongstleden namen wij afscheid van Koos Wiersma als onze penningmeester. Tijdens de vergadering werden een tweetal nieuwe bestuursleden verwelkomd te weten, Greetje Bosma en John Engberts. In een later stadium is Greetje Meindertsma hieraan toegevoegd; waarover elders meer. Voor de onderlinge taakverdeling; zie achterzijde.

Op 1 oktober vond de opening plaats van het Rederijkersseizoen in "de Rotonde" te Niekerk. Erg gezellig, in groepen middels een soort ganzenbord bezig geweest met het maken van een gedicht. Wellicht een idee voor een rederijkersavond.

STAND VAN ZAKEN

Met onze jeugdafdeling gaat het goed. Voor dit seizoen gaat het om totaal 14 actieve jeugdleden, verdeeld over twee groepen. Marlies v.d.Naald en Hillie Holtrop begeleiden de jongste jeugd, terwijl Yvonne Bijstra op de achtergrond geassisteerd door Ria Kwint, zich over de ouder jeugd zullen ontfermen. Jan Dol is bereid gevonden de raamregie te verzorgen. Inmiddels is iedereen druk bezig na te denken over de invulling van onze uitvoering van komend jaar.

Met de oudere jeugd heeft een discussie plaatsgevonden over de betrokkenheid bij onze kamer. Een apart jeugdbestuur ging wat ver maar een duidelijk aanspreekpunt tussen jeugd en bestuur was wel gewenst. Zoals reeds besproken tijdens onze jaarvergadering is hierin inmiddels voorzien in de persoon van Greetje Meindertsma.

Het is geen grap maar onze jaarlijkse uitvoering zal plaatsvinden op 1 april 2000. Noteer deze datum alvast op de kalender. Aan de hand van een gehouden enquête onder de leden, is momenteel een door het bestuur ingestelde leescommissie bezig een geschikt stuk(ken) uit te zoeken. De gedachte gaat daarbij uit naar een tweetal niet al te lange stukken. Een in een wat kleinere bezetting van 2 of 3 personen, waarvoor Wiero zich bereid heeft verklaard de regie op zich te willen nemen en een stuk met een wat ruimere bezetting, waar op dit moment nog geen regisseur voor is gevonden. Gelet het aantal leden wat zich bereid heeft getoond te willen spelen lijkt invulling hiervan geen probleem. Over de invulling zal nog nader overleg met de leden plaatsvinden.

HET KPGRV CONCOURS 1999

Het concours vindt dit jaar plaats op 19 en 20 november aanstaande in "de Rotonde" te Niekerk. Onze kamer doet mee met de afgelopen voorjaar opgevoerde eenakter "moord in de kleedkamer" en met de vrije bijdrage "speuln" . De beide stukken zijn ingedeeld voor de zaterdag.
Voor nadere informatie; let op berichten in de media.

Ook dit jaar kan op zaterdagmiddag 20 november worden deelgenomen aan een drietal wokshops. Te weten, Toneeltraining, Cabaret/muziek/theater en Grimeren.
Opgave s.v.p voor 1 november aanstaande bij Jaap Fijma. De kosten bedragen ƒ 10,- per persoon.

Op 30 oktober aanstaande zal in "de Burcht" een uitvoering plaatsvinden door Nicolaas Grijp van de eenakter "Moord in de kleedkamer" , terwijl Thalia uit Bedum bereid is gevonden deze bijzondere avond luister bij te willen zetten met de in het Gronings opgevoerde eenakter "Kinderen van Aart" .
Aanvang 20.00 uur, kaarten aan de zaal verkrijgbaar à ƒ 7,50.
Een avond om een ieder aan te bevelen.

HALLO JEUGD

Een persoon tussen jeugd en bestuur en wel mijn persoon: Greetje Meindertsma.
Bel me, schrijf me, kom met onderwerpen en plannen, dan kijken we of er iets mee te doen is.
Misschien kunnen we nog eens praten of een voorstelling gaan bekijken.
Ook jullie ouders kunnen me bellen of aanspreken.
Kerkplein 2, 9843 HB Grijpskerk 0594-213693

DIVERSE UITNODIGINGEN

- Misschien nog net op tijd: Het USVA theater bestaat 10 jaar. In het kader daarvan een ontroerend Groningstalig muziektheaterstuk ""t Leste Laidje" van Abi Nieuwenhuis.
Uitvoeringen: 19, 20, 22, 23 en 24 oktober, aanvang 20.00 uur.

- Praedinius treedt op met "Chapter Two" van Neil Simon.
Uitvoering op 6 november aanstaande, aanvang 20.00 uur, eveneens in het USVA theater te Groningen. Nadere informatie tel: 050-3023516

- Het 17e Internationale Rederijkers Congres zal plaatsvinden op 20 en 21 mei 2000 in Gent.
Het congres staat in het teken van de Keizer Karel herdenking. Nadere informatie bij Jaap Fijma.

ALGEMEEN

Theatergroep WAARK heeft een nieuwe productie.
"Het verjaardagsfeest" van Bouke Oldenhof.

Een komedie die op zaterdag 27 november in "t Kielzog te Hoogezand en op 2 december in De Klinker te Winschoten zal worden opgevoerd. Overige speeldata zijn nog niet bekend.

GCA zoekt voorzitter.

Het Gronings Centrum voor het Amateur-theater zoekt een nieuwe voorzitter.
Aaldrik Hovius, de huidige voorzitter, vertrekt per 1 februari 2000.
Belangstelling voor een provinciaal opererende organisatie met betrekking tot bemiddeling en advisering aan toneelverenigingen en theaterliefhebbers en het ontwikkelen en ondersteunen van initiatieven op het gebied van amateur-theater??
Nadere informatie bij Hans Sissingh tel: 050-5779778

WORKSHOPS KUNSTENCENTRUM

In november vinden er nog een drietal workshops plaats in het kunstencentrum:
-Taal, stem en lijf op zaterdag 13 en zondag 14 november
-Vertellen en verteltheater op zaterdag 20 en zondag 21 november.
Voor informatie en aanmelding kan contact worden opgenomen met de administratie van het kunstencentrum 050-3185455.

MILLENNIUM

Samen met andere toneelverenigingen uit Grijpskerk zal worden nagedacht over de organisatie van een millenniumactiviteit. Daarbij zullen diverse ideeën worden besproken zoals de uitvoering van etalage- en/of straattoneel. Suggesties zijn natuurlijk altijd welkom. We houden u op de hoogte.

REDERIJKERSAVOND

Op donderdag 9 december wordt door het bestuur een rederijkersavond georganiseerd. Aanvang 20.00 uur bij Lucassen. Het programma is nog niet bekend, maar het wordt vast de moeite waard. Komt allen. Vanuit de enquête zijn diverse suggesties naar voren gekomen. In de komende periode zal een en ander verder worden uitgewerkt.

DONATIES EN CONTRIBUTIES

Last but not Least. Even een verhaal over geld.
U wordt allen verzocht, voor zover dat nog niet is gebeurd, de verschuldigde bijdrage over te willen maken op de bankrekening van de Rederijkerskamer Nicolaas Gryp; Rabobank 32.39.02.928

Donateur bent u al vanaf ƒ 10,- per kalenderjaar.
Leden vanaf 18 jaar betalen ƒ 50,-, Jeugdleden ƒ 25,-
De jongere jeugd (basisschool leeftijd) betaalt ƒ 15,- per jaar.