Rederijkers post Nicolaas Grijp 12-1999

REDERIJKERSPOST


  Rederijkerspost || eerdere programma's

2


  Bestuur:
Jaap Fijma Voorzitter
John Engberts Secretaris
Miriam Werners Penningmeester
Oege Lesman Commissie Techniek
Greetje Meindertsma Coördinatie jeugdzaken
Greetje Bosma Lid
 

Het correspondentieadres is gevestigd: De Klief 13, 9843 CJ Grijpskerk


REDERIJKERSPOST


Contactblad van de Rederijkerskamer Nicolaas Grijp, Opgericht 1862 te Grijpskerk, December 1999

| Vooruitblik | | Concours | | Rederijkersavond | | Uitvoering | | Algemeen |

VRIENDEN REDERIJKERS, LEDEN EN DONATEURS NICOLAAS GRIJP

Het is nog niet zo lang geleden dat de vorige Rederijkerspost bij u in de brievenbus gleed. Zou het dan toch wat regelmatiger gaan verschijnen. Dat is inderdaad de bedoeling. Over de frequentie moet nog worden nagedacht, maar 1x per 6 weken moet haalbaar zijn.
Mocht iemand dan ook wat mee te delen hebben dan kan kopij worden ingeleverd bij Jaap Fijma.
E-mailen kan ook naar: j.fyma@tip.nl

HET REDERIJKERSCONCOURS

Vrijdag 19-en Zaterdag 20 november jongstleden vond het jaarlijkse Rederijkersconcours plaats in de Rotonde te Niekerk.
Voor Nicolaas Grijp een succes.
Onze vrije bijdrage over de " speulen" sleepte een eerste prijs in de wacht. Hulde daarvoor. Van meerdere kanten kwam al de suggestie het stuk nog eens op te voeren. Wie weet.
Daarnaast heeft Ria Kwint in haar rol als standvastige rots in de branding souffleuse van de eenakter "Moord in de kleedkamer" de speciale juryprijs gewonnen. Ook daarmee van harte gelukgewenst.
Een stimulans om te trachten volgend jaar weer mee te doen.
Onze "generale" vond plaats op 30 oktober in De Burcht. Helaas liet het publiek het wat afweten. Daar zal een volgende keer toch meer aandacht aan moeten worden besteed.

REDERIJKERSAVOND

Het was zo mooi geregeld; Op tijd een vooraankondiging in de Rederijkerspost en een aardig onderwerp. Onder leiding van een deskundige in een " lagerhuisachtige" setting, een discussieavond aan de hand van een aantal stellingen over onder andere communicatie binnen de Rederijkerij.
Helaas gaat deze avond niet door wegens verhindering van onze discussieleider.
Wij zullen een nieuwe avond inplannen voor begin 2000. Een ieder zal hierover nog nader worden ingelicht.
Aan de hand van suggesties welke uit de destijds onder de leden gehouden enquête naar voren zijn gekomen kunnen we voor de rest van het seizoen nog voldoende vooruit.
Onderwerpen als Poëzie, stem en toneeltraining, boekbesprekingen, debat, impro- en memorisaties zijn meerdere keren genoemd. Ander suggesties blijven natuurlijk welkom.
>

STAND VAN ZAKEN UITVOERING 1 APRIL 2000

Zoals de vorige keer reeds aangekondigd zal onze jaarlijkse uitvoering worden gehouden op
1 april 2000.
Momenteel is een door het bestuur ingestelde leescommissie druk bezig met het zoeken naar een geschikt stuk.
Uit de eerder genoemde enquête is gebleken dat onder de spelende leden over het algemeen de voorkeur uit gaat naar een komisch-dramatische eenakter.
Totaal hebben zo'n 12 tal leden te kennen gegeven wel te willen spelen. We denken dan ook aan een stuk met een wat kleinere bezetting, 2 ´ 3 spelers(sters) en een wat groter stuk.
Zeer binnenkort zullen we de betreffende leden uitnodigen om hierover verder van gedachte te wisselen, het wordt zo langzamerhand tijd.
Het vinden van een geschikt stuk is nog niet eenvoudig. Ook het vinden van een regisseur is niet eenvoudig. Wiero heeft zich bereid verklaard de regie op zich te willen nemen van een stuk in een kleine bezetting van 2 ´ 3 spelers(sters); voor een tweede stuk echter, zijn wij er nog niet in geslaagd in de regie te voorzien.
Wij blijven optimistisch en houden u op de hoogte. Gelet de reacties vanuit enkele leden zou het ook best kunnen zijn dat we deze keer weer de mogelijkheid krijgen een gedicht voor te dragen.

Wat de jeugd betreft kunnen we meedelen dat de oudere jeugd onder leiding van Yvonne Bijstra, bezig zijn met de voorbereiding van een komisch sciencefictionachtig stuk. Geschreven door Andre Steenbreek onder de titel "Het is groen en het ."
Het stuk zal nog de nodige bewerkingen ondergaan en de titel zal wellicht nog veranderen en het enthousiasme is er, dus dat zal wel goed komen.
Ook hiervoor moeten veel zaken worden geregeld. Yvonne kan hierbij ondersteuning goed gebruiken.

De jongste jeugd wordt begeleid door Marlies v.d.Naald.
Ook deze groep, van 9 kinderen, is al begonnen met de repetities van "De Paljas en de Vuurvreter" Geschreven door Rindert Kromhout en bewerkt door Avelien Willekes en Marlies v.d.Naald.
De kapitein en de harlekijn steken elkaar de loef af om de liefde van Dolfijn.
Commedia del Arte in miniatuur.


ALGEMEEN

Nicolaas Grijp is tegenwoordig ook op Internet te bekijken. Een eigen pagina als onderdeel van het KPGRV geeft nadere informatie welke wij trachten zo actueel mogelijk te houden.
Deze Rederijkerspost bijvoorbeeld is ook op onze eigen pagina geplaatst.
Neem een kijkje op www.groningen.org/KPGRV/htm/index4b.htm

Ter gelegenheid van het voorgenomen huwelijk van zijne koninklijke hoogheid prins W.A. van Buren met freule Maxima Argentina, hebben wij via de kamer "Eendracht" een uitnodiging ontvangen voor een Hofbal op vrijdag 17 december aanstaande.
Het recipiëren der gasten, in Hotel In 't Holt te Zuidhorn, is tussen 19.30 en 20.30 uur, waarna het officiële protocol zal aanvangen.
Tijdens het feest zal er een exclusief optreden zijn van "De Drie Tenoren"
Entreekaarten à 15,- per persoon. Gepaste kleding gewenst.

Mocht u contributie of donateurbijdrage nog niet hebben betaald, denk dan even aan onze penningmeester. Het kan nog mooi even voor het einde van het jaar. 323902928