redpost4-2000.rtf converted by Lorenz Graf's HTMLtool 3.01

REDERIJKERSPOST


  Rederijkerspost || programma 1-4-2000 || eerdere programma's

4

Bestuur:
Jaap Fijma Voorzitter
John Engberts Secretaris
Miriam Werners Penningmeester
Oege Lesman Commissie Techniek
Greetje Meindertsma Coördinatie jeugdzaken
Greetje Bosma Lid
      
 
 

 
 
Het correspondentieadres: De Klief 13, 9843 CJ Grijpskerk Tel: 0594-212837
Fax: 0594-212098 / e-mail: j.fyma@tip.nl


REDERIJKERSPOST
Contactblad van de Rederijkerskamer Nicolaas Grijp, Opgericht 1862 te Grijpskerk, Maart 2000VRIENDEN REDERIJKERS, LEDEN EN DONATEURS NICOLAAS GRIJP

Zo vlak voor de vakanties leek het ons een goed idee om nog een Rederijkerspost te laten verschijnen
In deze editie kunt u informatie aantreffen over de afgelopen jaarvergadering, het concours in november en de stand van zaken rond de voorbereidingen voor het komend seizoen.

JAARVERGADERING VAN 18 MEI 2000

Tijdens de jaarvergadering hebben we afscheid genomen van Oege Lesman en Miriam Werners als gewaardeerde bestuursleden.
Voor de functie van penningmeester hebben wij Greet Oosterbaan bereid gevonden deze rol over te nemen van Miriam. De vacature voor Oege is niet opgevuld, zodat we nu met 5 bestuursleden verder gaan.

Ten aanzien van de financiën zijn er een aantal belangrijke besluiten genomen. Gelet de groei van onze Kamer, met name ten aanzien van de jeugd, alsmede de sterk toegenomen kosten voor de organisatie van onze jaarlijkse uitvoering, zijn wij genoodzaakt een aantal financiële maatregelen te treffen. Zo is besloten de contributie voor de jeugdleden te verhogen tot ƒ 25,- en voor de overige leden tot ƒ 60,- per jaar. De donateursbijdrage van ƒ 10,- per jaar blijft ongewijzigd.
Verder is besloten dat de ouders in het vervolg geen gratis toegang meer hebben tot onze uitvoering. Overigens wordt nog gezocht naar alternatieve inkomstenbronnen zoals subsidies en dergelijke. Om praktische redenen is besloten het boekjaar te laten lopen tot 30 april.

CONCOURS 2000.

Het Rederijkersconcours 2000 vindt dit jaar plaats op 17 en 18 november aanstaande in De Rotonde te Niekerk. Nicolaas Grijp neemt hieraan ook deel. Ine v.d. Berg draagt een gedicht voor in de categorie eigen keuze; Hu We Wie van Lucebert, Dit klankgedicht is door haar ook voorgedragen tijdens onze uitvoering van afgelopen 1 april.
Daarnaast zal een eenakter worden opgevoerd. Onder regie van Wiero Oosterbaan zijn Margreet v.d.Meer, Greetje Bosma en Peter Broer bezig met het instuderen van "Een lichte Lunch" van Peter Van Straaten.

"Jenny en Suzan gaan na een bezoek aan hun moeder voor het eerst in lange tijd weer eens samen lunchen. Tijdens de lunch bespreken zij verleden en heden van het ouderlijk huis en ontdekken de rol die zij daarin elk gespeeld hebben.
De ober onderhoudt de dames op ingetogen wijze."


VOORBEREIDINGEN UITVOERING 2001

WANNEER??

Onze jaarlijks uitvoering zal plaatsvinden op 31 maart 2001. Noteer deze datum alvast in uw agenda's. Zodra er meer duidelijkheid is volgt nader bericht.

Jeugd.
Met nog vers in onze herinnering de optredens dit afgelopen voorjaar, niet alleen tijdens onze jaarlijkse uitvoering op 1 april, maar ook in de bibliotheken binnen de gemeente Zuidhorn en tijdens Kleintje Rederijken, zijn reeds voor de jongste jeugd de nodige voorbereidingen in gang gezet door Marlies v.d.Naald, Hillie Holtrop, Greetje Bosma en Avelien Willekes
De groep jeugdige toneeltalenten is erg groot en bekeken wordt of ook iedereen kan spelen. Indien dit niet het geval is dan zal gedurende het seizoen een alternatief programma worden bedacht.

Wat de oudere jeugd betreft gaan Ria Kwint, Berend Dethmers en Elly v.Oort aan de slag.
Het is op dit moment natuurlijk nog te vroeg om aan te geven wat er precies gaat gebeuren, maar wij prijzen ons gelukkig dat in een zo vroeg stadium al duidelijkheid bestaat over de begeleiding.

Extra hulp is natuurlijk altijd welkom, bijvoorbeeld voor het maken van kleding en decor. Indien u zich voelt geroepen, neem dan even contact met ons op.

Naast een belangrijke invulling door onze jeugdleden zal, zoals het zich nu laat aanzien, ook een eenakter ten tonele worden gevoerd.
Het moet een onderhoudend, niet te zwaar stuk worden, waarbij ruimte is voor meerdere kleine rollen.
Inmiddels hebben zich een tiental leden gemeld die in principe wel willen spelen.
Ook is reeds in de regie voorzien, in de persoon van Jannie Tiessens uit Zuidhorn. Zij heeft ons afgelopen seizoen ook geregisseerd.
Het licht en geluid zal, evenals voorgaande jaren worden verzorgd door het duo Adrie Willekes en Renee van Kessel.
Een leescommissie is aan de slag en medio september wordt een definitieve beslissing genomen over het te spelen stuk.
Het belooft al met al weer een fantastische avond te worden. WORDT VERVOLGD.

REDERIJKERSAVOND


Op 20 april jongstleden hebben wij een rederijkersavond georganiseerd. Herry Cornelius bracht ons mee in de wereld van het gedicht. Zelfs de à dichterlijken onder ons waren onder de indruk. Zeker voor herhaling vatbaar.
Als het ons lukt dan zullen wij ook het komend seizoen een of meerdere rederijkersavonden te organiseren. Suggesties voor thema's zijn altijd welkom.
Wellicht dat de komende vakantiebelevenissen aanleiding kunnen zijn voor een memorisatie??


ALGEMEEN
Aan alle leden, ereleden en donateurs hebben wij een verzoek.
Voor zover u beschikt over een fax en/of e-mail adres geef dat dan even door aan het secretariaat. De verspreiding van onder andere deze rederijkerspost wordt daardoor een stuk makkelijker.

BELEVENISSEN IN GENT

In het weekend van 21 en 22 mei vond in Gent het 17e internationale Rederijkerscongres plaats. Vroeger was dit een zuiver Vlaamse aangelegenheid, maar al weer een jaar of 10 komen ook Rederijkers uit Nederland. Uit Groningen waren het dit jaar vertegenwoordigers van de Kamers Egelantier, Eendracht en Nicolaas Grijp, verder waren er vertegenwoordigers uit Den Bosch(Moyses Bosch), Utrecht (Jan van Beers), Eindhoven (Ageratum) en Haarlem (Trouw moet Blijken)Dit jaar wordt in een aantal plaatsen in Vlaanderen gevierd dat Karel de Vijfde daar 500 jaar geleden geboren is. Gent maakt van de gelegenheid gebruik om dat eens flink te vieren en in het kader organiseerden de gezamenlijke Gentse Rederijkers Kamers het congres. Het programma sloot aan bij dit thema en zondagmiddag hebben we dan ook gekeken naar een uitvoering van "Keizer Karel en de Berchemse Boer", een stuk opgevoerd in de Minardschouburg, de oudste schouwburg van Vlaanderen, echt een klassieke schouwburg.
Het Gravensteen in Gent Een onderdeel van het jaarlijkse congres is de strijd om de Taalunie prijs. Een aantal kamers voeren een stuk op in het kader van een opgegeven thema. De stukken werden zaterdagavond gespeeld en voor Groningen voerden Hans Greuter en Elisa Noordermeer het stuk "de dood klopt aan". Een van de Gentse kamers won de prijs.
Een ander vast onderdeel is de Academische zitting op de zondagmorgen. Dit keer gehouden in het stadhuis van Gent, een waardige omgeving voor deze bijeenkomst. In aanwezigheid van o.a. de burgemeester werden een aantal lezingen gehouden omlijst met muziek. Natuurlijk was er daarbuiten veel gezelligheid, eten en drinken. Het "culinaire" gedeelte vond dit keer plaats in Het Pakhuis, een fraai gerestaureerd pand. Op zaterdagmiddag was er een rondwandeling georganiseerd door Gent onder leiding van een gids. Erg leuk, vooral ook vanwege de tentoonstelling op allerlei straathoeken van min of meer kunstige zaken. Dit maakt een Rederijkerscongres altijd weer gezellig, mensen ontmoeten, eten en drinken en wat cultuur. Verder geldt: deelnemen kun je aan alles, maar het hoeft niet.
En….Vlaamse steden hebben veel mooie kroegen.
Dit jaar was Nicolaas Grijp vertegenwoordigd door Wiero en Greet Oosterbaan, we hopen echter dat we volgend jaar met een grotere groep naar Mechelen kunnen afreizen, waar dan het 18e congres zal worden gehouden. Wellicht dat deze bloemlezing daartoe zal bijdragen.